İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Ders İçerikleri

İlk ve Acil Yardım Ders İçeriği

  1. YARIYIL

 

DERS KODU VE ADI: İAY 105- ACİL HASTA BAKIMI- I
KREDİ / AKTS: Teorik 9 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 9  / ECTS; AKTS: 9
DERS İÇERİĞİ: Temel Yaşam Desteği İlkeleri, Hava Yolunu Açma Teknikleri, Entübasyon, Solunum Desteği Sağlamak, Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar, Oksijen Tedavisi, TYD Uygulama, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Erişkin- Çocuk- Bebek, Erişkinde Temel Yaşam Desteği, Çocukta Temel Yaşam Desteği, Bebekte Temel Yaşam Desteği, Otomatik Eksternal Defibrilasyon, Değerlendirme teknikleri, hasta veya yaralının birinci ve ikinci değerlendirmesini yapmak, solunum, kardiyovasküler ve sinir sistemi, terminolojisi, solunum, kardiyovasküler ve sinir sistemi hastalıklarını değerlendirmek ve acil bakım uygulamak, vaka çalışması.

 

 

DERS KODU VE ADI: İAY 107- ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ-I
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Sağlık hizmetlerini ve acil sağlık hizmetlerini değerlendirmek,  Türkiye’de acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatını, teşkilat yapısını, ambulans ve acil sağlık araçlarını değerlendirmek. Türkiye’de bulunan ambulansların donanımlarını ayırt etmek. Türkiye’de acil servis yapısı ve işleyişini değerlendirmek, acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak, Paramedik yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek,görev organizasyonu yapmak, kendi güvenliğini ve hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, hasta/ yaralı taşıma tekniklerini uygulamak, ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak.

 

DERS KODU VE ADI: İAY 101- ANATOMİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: İnsan vücudunun temel yapısını, kas ve iskelet sisteminin anatomik yapısı, dolaşım sisteminin, solunum sisteminin ve toraksın anatomik yapısı, sinir sisteminin, endokrin sistemin ve duyu organlarının anatomik yapısı, sindirim sisteminin ve ürogenital sistemin anatomik yapısı.

 

 

DERS KODU VE ADI:  İAY 103- FİZYOLOJİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Hücre ve genel fizyoloji, iskelet-kas sistemi fizyolojisi, kardiyovasküler sistem fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, sinir sisteminin fonksiyonları, gastro-intestinal sistem fizyolojisi, renal fizyoloji, endokrin sistem fizyolojisi, duyu organları ve homeostazis

 

 

DERS KODU VE ADI: TÜR 101 – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.

 

 

DERS KODU VE ADI: AİİT 101 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I
KREDİ / AKTS: Teorik  2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

 

DERS KODU VE ADI: İNG 127-  YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Temel düzeyde okuma, yazma ve dinleme bilgisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.

 

 

DERS KODU VE ADI: İAY 119- BEDEN EĞİTİMİ I
KREDİ / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik):4  / ECTS; AKTS: 5
DERS İÇERİĞİ: Fiziksel uygunluğun önemi ve ilgili kavramları anlamak, Fiziksel Uygunluğun; Beslenme ilişkisini, Sağlıkla İlişkisini, Dolaşım sistemi arasındaki ilişkiyi, Solunum sistemi arasındaki ilişkiyi ve Kas gelişimi arasındaki ilişkiyi anlamak, Fiziksel uygunluğu geliştirmek ve korunmak için temel antrenman metotlarını uygulamak.

 

 

  1. YARIYIL
DERS KODU VE ADI: İAY 106- ACİL HASTA BAKIMI- II
KREDİ / AKTS: Teorik 9 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 9  / ECTS; AKTS: 9
DERS İÇERİĞİ: İlaç Uygulamak, Sindirim Sistemi Terminolojisi, Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak, Diyabet, Sıvı-elektrolit dengesi, Asit- Baz dengesi, Metabolik Hastalıkları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Enfeksiyon Hastalıklarını Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Ürogenital Hastalıkları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Genel ve Sistem Travma Olgularında Değerlendirme ve Acil Yaklaşım, Çevresel Acillerde, Sokma, Isırmalarda ve Zehirlenmelerde Acil Bakım Uygulamak, Vaka Çalışması.

 

 

DERS KODU VE ADI: İAY 104- ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ-II
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak, Afetlerde Acil Bakım Uygulamak, Triyaj, KBRN Olaylarını Değerlendirmek, KBRN Kaza Veya Saldırısında Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Personel Güvenliği ve Sorumluluk Kazanmak, Yangın Önleme, Yangınla Mücadele Etmek, Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak, Vaka Çalışması.

 

 

DERS KODU VE ADI: İAY 108- FARMAKOLOJİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Genel Farmakoloji, Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi, Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi, Kardiyovaskuler Sistem Farmakolojisi, Solunum-Sindirim-Endokrin-Üriner Sistem Farmakolojisi, Hemolitik ve Kemoterapotik ilaçlar.

 

 

DERS KODU VE ADI: İAY 110- İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMALARI- I
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: EKG ile ilgili temel kavramlar ve kardiyak monitörizasyon, kalbin ileti sistemi, EKG derivasyonları ve kardiyak AKS, EKG dalgaları ve kalp ritmi ve kalp hızının değerlendirilmesi, ritim analizi ve normal sinüs ritmi, erken vurular, bradiaritmiler, bradiaritmilerde hastane öncesi bakım, Dar QRS’li taşikardiler, Geniş QRS’li taşikardiler, taşiaritmilerde hastane öncesi bakım, akut koroner sendromlar, akut koroner sendromlarda hastane öncesi bakım, kardiyak arrestritmleri, hastane öncesinde kardiyak arrest yönetimi.

 

.

DERS KODU VE ADI: TÜR 102 – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

 

 

DERS KODU VE ADI: AİİT 102 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II
KREDİ / AKTS: Teorik  2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı; Türk inkılabını etkileyen akımlar; Türk İnkılabının hedefi: Demokratik Hukuk Devleti. Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; Laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve Cumhuriyetçilik ilkesi; Milliyetçilik ilkesi; Halkçılık ve devletçilik ilkesi; Laiklik ilkesi; İnkılapçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları.

 

 

DERS KODU VE ADI: İNG 130-  YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Simple Past, There is/are/one/any/and/some/ Quantifiers, Questions for describing people, Present Perfect, Conjuctions, Modal Verbs, Be/ Going to konularını kapsar.

 

 

DERS KODU VE ADI: İAY 120- BEDEN EĞİTİMİ II
KREDİ / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik):4  / ECTS; AKTS: 5
DERS İÇERİĞİ: Antrenmanın temel kavramları, Antrenmanın organizmaya etkisi, Antrenmanın kaslar üzerine etkisi, Antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisi, Yüklenmenin ölçütleri,  Antrenman çeşitleri, Aerobik antrenman ve esneklik çalışmaları, Kondisyon, Koordinasyon yeteneklerin teori ve uygulaması, Su üzerinde yüzmek.

 

 

  1. YARIYIL
DERS KODU VE ADI: İAY 211- ACİL HASTA BAKIMI- III
KREDİ / AKTS: Teorik 6 Saat /Hafta – Uygulama 4 Saat / Hafta – Kredisi (Klâsik): 10  / ECTS; AKTS: 12
DERS İÇERİĞİ: Gebelik, Doğum Eylemi, Lohusalık, Yenidoğan, Obstetrik Acilleri Değerlendirmek ve Bakım Uygulamak, Jinekolojik Acilleri Değerlendirmek ve Bakım Uygulamak, Pediatrik Hastaları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Geriatrik Hastaları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Vaka Çalışması.

 

 

DERS KODU VE ADI: İAY 213- MESLEKİ UYGULAMA- I
KREDİ / AKTS: Teorik 6 Saat /Hafta – Uygulama 4 Saat / Hafta – Kredisi (Klâsik): 10  / ECTS; AKTS: 12
DERS İÇERİĞİ: Enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulamak, dezenfeksiyon, hasta / yaralıya mesane kataterizasyonu uygulamak, şokta acil bakım uygulamak, hasta/ yaralıların durumlarına uygun pozisyon vermek, hasta/ yaralıyı kurtarma çıkarma tekniklerini vaka üzerinde kullanmak, özellikli travma vakalarına acil bakım uygulamak, acil araçlarını tanımak ve kullanıma hazır tutmak, ambulans sürüş teknikleri uygulamak, vaka çalışması.

 

DERS KODU VE ADI: İAY 215-  MESLEK ETİĞİ VE İLETİŞİM
KREDİ / AKTS: Teorik 1Saat /Hafta – Uygulama (0) / Hafta – Kredisi (Klâsik): 1   / ECTS; AKTS: 1
DERS İÇERİĞİ:  İletişim öğeleri, iletişim çeşitleri, iletişim şekilleri, sağlıkta iletişim, etik ve ahlak kavramı, meslek ve tıp etiği kavramları, tıbbi etik ilkeler, etik kurullar, ekip çalışması, sağlık mesleklerinde temel ahlaki değerler ve değer çatışmaları, sağlık meslekleri için temel etik ilkeler, sağlık çalışanlarının karşılaştıkları etik sorunlar, sağlık mesleği mensupları ile ilgili suç tanımları ve malpraktis, acil tıpta etik ilkeler ve kullanımı, Dünya’da ve Türkiye’de hasta hakları.

 

 

DERS KODU VE ADI: İAY 231- ACİL İLAÇ UYGULAMALARI
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik):2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Temel ilaç bilgisi, Etki mekanizmaları, Terapötik yararları, Hastane öncesi kullanım endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Paramediklerin dikkat etmesi gerekenler, İlaç etkileşimleri, İlaçların Sınıflandırılması, Adlandırılması ve Etkileri, Acil ilaç uygulama yolları ve prensipleri, İlaç Uygulamalarında sağlık personelinin Mesleki Ve Yasal Sorumluluğu, Akut koroner sendromlarda acil ilaç uygulamaları, Solunum sıkıntısı ile değerlendirilen hastada ilaç uygulamaları, Toksikasyonlarda ilaç uygulamaları, Bilinç bozukluğu olan hastada acil ilaç uygulamaları, Psikiyatrik aciller ve yoksunluk sendromunda ilaç uygulaması, Anaflaktik şok ve alerjik acillerde ilaç uygulamaları, Kardiyopulmoner resusitasyonda ilaç uygulamaları, Pediatrik acillerde ilaç uygulamaları.

 

 

DERS KODU VE ADI: İAY 233- ÖZEL DURUMLARDA RESÜSİTASYON
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik):2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ:  Temel resüsitasyon prensiplerinin ve algoritmasının gözden geçirilmesi, malzeme ve ilaç tanımlamaları, Akut koroner sendromlara bağlı kardiyopulmoner arrestte resüsitasyon, Solunum hastalıklarına bağlı solunum arrestinde resüsitasyon ve kan gazı analizi, Travmalara bağlı kardiyak arrestte resüsitasyon ve hipovolemi tedavisi, Hastane içinde -kalp cerrahisi, kataterizasyon işlemleri sonrası- resüsitasyon, Anafilkasi ve anafilaksiye bağlı kardiyak arrestin tedavisi, Entoksikasyonlara bağlı kardiyak arrest ve tedavisi, Donma, boğulmaya bağlı kardiyak arrest ve tedavisi, Yıldırım ve elektrik çarpmasında resüsitasyon, Gebelerde resüsitasyon, Metabolik bozukluklar ve elektrolit anormalliklerinde resüsitasyon, Hipo/hipertermide resüsitasyon.

 

 

  1. YARIYIL

 

DERS KODU VE ADI: İAY 214- İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMALARI- II
KREDİ / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 5 / ECTS; AKTS: 5
DERS İÇERİĞİ: İleri Yaşam Desteği Bakış açısı, Hastanede resüsitasyon, Resusitasyonda insan faktörü ve kalite, Kritik durumdaki hastanın tanınması ve kardiyo respiratuvar arrestten korunma,  İleri yaşam desteği algoritması, Pediatrik ve Yenidoğan Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama, Özel Durumlarda Kardiyak Arrest, Kangazı Analizi ve Nabız Oksimetresi, Resüsitasyon İle İlgili Kararlar, Resüsitasyon Uygulamalarında Hasta Yakınlarının Desteklenmesi, Resüsitasyon Sonrası Bakım, Hastane Öncesinde Kardiyak Arrest ve Simülatör Çalışmaları

 

 

DERS KODU VE ADI: İAY 216- MESLEKİ UYGULAMA- II
KREDİ / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 12 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 16 / ECTS; AKTS: 20
DERS İÇERİĞİ: Sınıf gruplara bölünerek üç dönem içerisinde işlenen konularla ilgili vaka formlarına göre vaka çalışmaları yapılıp, uygulama rehberleri üzerinden değerlendirilecektir.

 

DERS KODU VE ADI: İAY 222- AFET BİLGİSİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Afet nedir? Afet çeşitleri, Afetlerin sürdürülebilir kalkınmadaki etkileri, Afet Yönetimi Döngüsü, Afet Terminolojisi, Deprem nedir? Deprem büyüklük ve şiddeti, Türkiye ve dünyanın depremselliği, Deprem Tehlike Haritaları, Zemin ve Bina Etkileşimi, Deprem Tehlike Haritaları, Zemin ve Bina Etkileşimi, Seller, Heyelanlar, Tsunami, Türkiye ve dünyada Afet Zararı Azaltma çalışmaları, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, UDSEP, Afet Yönetiminde Etkinlik -Onuncu Kalkınma Planı, Afet Yönetiminde Koordinasyon, Acil ve Afet Koordinasyon Merkezleri.

 

 

DERS KODU VE ADI: İAY 216- EKG YÖNETİMİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: EKG ile ilgili temel kavramlar ve kardiyak monitörizasyon, Kalbin ileti sistemi,  EKG derivasyonları ve kalbin elektriksel ekseni, EKG dalgaları ve kalp ritminin değerlendirilmesi, Kalp hızının değerlendirilmesi, Ritim analizi ve normal sinüs ritmi, Erken vurular, Bradiaritmiler, Bradiaritmilerde hastane öncesi acil bakım, Dar QRS’li taşikardiler, Geniş QRS’li taşikardiler, Akut koroner sendromlar (AKS), Kardiyak arrest ritimleri, Hastane öncesinde kardiyak arrset yönetimi, Eksternal pacemaker uygulama prensipleri, Pacemakerlı hastada EKG değişiklikler, Vagal manevralar, Defibrilasyon ve kardiyoversiyon uygulama prensipleri.

 

Ders Kodu ve Adı: İçerik en kısa zamanda girilecektir
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: